نام علمی : Acanthus dioscoridis L
نام سنتی :
نام محلی :
منطقه رویش :
تیره : Acanthaceae
جنس : Acanthus
کلمه کلیدی :
توضیحات :
شماره هرباریومی : 355
نام مترادف :
تاریخ جمع آوری : 1392/03/15
مختصات جمع آوری : آذربایجان غربی: پیرانشهر، روستای جلدیان
جمع آوری کننده : عبدالرحمن خضری و معروف رسولی