نام علمی : Acer monspessulanum L
نام سنتی :
نام محلی :
منطقه رویش :
تیره : Aceraceae
جنس : Acer
کلمه کلیدی :
توضیحات :
شماره هرباریومی : 356
نام مترادف :
تاریخ جمع آوری : 1391/07/13
مختصات جمع آوری : آذربایجان شرقی: اهر به مشکین، بعد ازدوراهی بهل-فندقلو، مسیر بهل، 1492 متر N38 22.380 E47 17.067
جمع آوری کننده : ناظمیه