نام علمی : Acer palmatum Thunb
نام سنتی :
نام محلی :
منطقه رویش :
تیره : Aceraceae
جنس : Acer
کلمه کلیدی :
توضیحات :
شماره هرباریومی : 357
نام مترادف :
تاریخ جمع آوری : 1393/02/18
مختصات جمع آوری : مازندران: شهر نمک آبرود
جمع آوری کننده : امیر رشیدی