نام علمی : Acer campestre L.
نام سنتی :
نام محلی :
منطقه رویش :
تیره : Aceraceae
جنس : Acer
کلمه کلیدی :
توضیحات :
شماره هرباریومی : 358
نام مترادف :
تاریخ جمع آوری : 1395/05/30
مختصات جمع آوری : آذربایجان شرقی: سه راهی مرزرود به طرف وایقان (پیچ جاده)، منطقه عمومی آق داش
جمع آوری کننده : ناظمیه وطالبپور