نام علمی : Acer cappadocicum Gled
نام سنتی :
نام محلی :
منطقه رویش :
تیره : Aceraceae
جنس : Acer
کلمه کلیدی :
توضیحات :
شماره هرباریومی : 359
نام مترادف :
تاریخ جمع آوری : 1391/03/18
مختصات جمع آوری : آذربایجان شرقی: ورزقان، ملک طالش، پای کوه آندول، منطقه جنگلی، حاشیه جنگل، 1878متر N38 42.228 E46 33.998
جمع آوری کننده : ناظمیه، طالبپور