هرباریوم
هرباريوم گنجينه‌اي دائمي‌از نمونه‌هاي گياهي يك منطقه، استان و يا كشور مي باشد  و  اطلاعات جامعي را در مورد فلور گياهي ( پوشش‌هاي گياهي) مكان هاي ياد شده در اختيار پژوهشگران عرصه هاي زيستي قرار مي دهد.  درحقيقت هرباريوم موزه ي پويا و سازمان يافته اي  از گياهان خشك است كه در تمام فصول امكان بررسي و مطالعه گياهان را بدون نياز به حضوردرعرصه هاي طبيعي  براي محققين فراهم مي سازد و به اين سبب به منزله يك باغ گياهشناسي ( و البته بی جان) محسوب مي شود.  هرباريومها در برگيرندة مجموعه‌اي از نمونه‌هاي جمع آوري شده از نقاط مختلف و توسط افراد مختلف هستند و شامل نمونه‌هايي است كه آگاهي ما را از تاكسونومي، تكامل و انتشار رستني‌ها افزايش مي‌دهد. شناسايي نمونه‌هاي گياهي هر منطقه در مطالعات مربوط به رشته‌هاي مختلف منجمله داروسازي ، علوم گياهي، كشاورزي، طب عوام و ... مورد نياز مي‌باشد.